Avís legal

Avís legal

0. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web i de qualsevol dels subdominis de fishhotels.com (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular FISHHotels.

La navegació pel lloc web de FISHHotels atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de FISHHotels o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. Identificació i comunicacions

FISHHotels, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: FISHH Solutions, SL amb CIF B-67862664 i domicili social en carrer Morales 21, 1ºL 08029 de Barcelona.

Pot dirigir les seves comunicacions a hello@fishhotels.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FISHHotels es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic.

2. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, FISHHotels condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari d’alta de servei.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FISHHotels i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FISHHotels i a no emprar-los per a, entre altres:

  • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FISHHotels o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FISHHotels presta els seus serveis.
  • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FISHHotels o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FISHHotels o de tercers.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FISHHotels, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de FISHHotels, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre FISHHotels i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FISHHotels dels seus continguts o serveis.

Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a FISHHotels En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre FISHHotels, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

FISHHotels no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3. Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FISHHotels exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
  • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, FISHHotels no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Asimismo, FISHHotels declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por la compañía. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. FISHHotels no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. FISHHotels no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

4. Política de privacitat

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través dels formularis allotjats en algun dels subdominis de la plataforma de FISHHotels o altres mitjans com ara telèfon o mitjançant correu electrònic seran tractats de manera confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de FISHHotels que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Les dades de clients registrats a través dels formularis de FISHHotels no seran cedits a tercers sense consentiment previ.

En el cas que fossin facilitades dades de caràcter personal per part del Client a FISHHotels, sent aquests necessaris per al desenvolupament de la prestació del servei, FISHHotels es compromet a tractar aquestes dades conforme a les instruccions del Client i no els aplicarà per a un fi diferent del que figura en el present Acord. No obstant l’anterior, el Client consent el tractament dels mateixos per part de col·laboradors vinculats a FISHHotels, per la qual cosa FISHHotels podrà, en nom i per compte del Client comunicar aquestes dades a empreses terceres col·laboradores. Així mateix haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, el Client pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: 

FISHHotels
REF.: PROTECCIÓ DE DADES
C/ Morales 21, 1ºL, 08029 de Barcelona

Les dades sol·licitades al Client mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran els estrictament necessaris per a poder proporcionar-li el servei o realitzar algun tipus d’interacció de caràcter operatiu, tècnic o comercial.

El Client garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests. El Client serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FISHHotels o a qualsevol tercer vinculat a FISHHotels, a causa de l’emplenament dels formularis o la documentació d’expedicions amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

En el cas que el Client inclogui dades de caràcter personal de tercers deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del que s’estableix en la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a FISHHotels identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de FISHHotels, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

6. Autorització de cessió de dades

L’usuari accepta la cessió de les seves dades personals (cessió de dades de contacte i identificació així com informació relativa a les seves operacions logístiques) recopilats a través del formulari de contacte o a través d’altres mitjans per part de FISHHotels

Aquestes dades seran recopilats per personal autoritzat d’acord amb la normativa reguladora de protecció de dades.

La finalitat única i exclusiva de recopilar les dades personals serà la d’atendre la sol·licitud del client interessat en el servei ofert a través d’algun del subdominis de fishhotels.com.

Així mateix aquestes dades poden ser utilitzats amb finalitats estadístiques per part de FISHHotels, propietària de l’aplicatiu en qüestió.

El tractament es farà amb la necessària discreció, sense perjudici que l’afectat pugui exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació si escau.

L’acceptació perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en els termes aquí establerts, té, d’acord amb el que es disposa en els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, caràcter de revocable i sense efectes retroactius.

7. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. Llei aplicable i jurisdicció competent

Amb caràcter general les relacions entre FISHHotels amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació espanyola.

FISHHotels i l’Usuari, amb renúncia expressa a un altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de FISHHotels per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se en relació als productes i serveis d’aquest website/documento..